Allmänna Villkor för FastighetsRätt Göteborg Advokatbyrå Kommanditbolag (969792-3861)

Inledning

1. Dessa allmänna villkor gäller för alla uppdrag och tjänster FastighetsRätt tillhandahåller sina klienter.  

2. Med klient (”Klienten”) ska i dessa allmänna villkor förstås den person eller det företag som initierar uppdraget hos FastighetsRätt, ovidkommande av om uppdraget omfattar andra juridiska eller fysiska personer.

3. När FastighetsRätt i dessa villkor använder begreppen (a) ”vi” eller ”våra” avses FastighetsRätt och (b) ”ni”, ”er” eller ”ert” åsyftas Klienten.

Genomförande av uppdrag

4. FastighetsRätt åtar sig att utföra alla uppdrag med omsorg och på ett fackmannamässigt sätt samt med för ändamålet lämplig och kvalificerad personal. 

6. FastighetsRätt åtar sig att löpande hålla Klienten underrättad om hur uppdrag fortlöper. 

7. FastighetsRätt tillhandahåller tjänster under antagande att de omständigheter, fakta och instruktioner som Klienten presenterar är korrekta och fullständiga. 

8. FastighetsRätt är i första hand inriktat på rådgivning gällande hyres- och allmän fastighetsjuridik. Vi tillhandahåller inte rådgivning gällande ekonomi eller redovisning. Om vi inte avtalar något annat omfattar vår rådgivning i ett specifikt uppdrag varken skatterättsliga aspekter eller möjliga skattekonsekvenser.

9.  FastighetsRätt genomför intressekonfliktkontroll innan vi åtar oss ett uppdrag.

10. Vi använder olika kommunikationsmedel vid kommunikation med Klienter. Kommunikation, analog som digital, kan inte skyddas fullständigt mot att någon obehörigen tar del av den. Vi krypterar vanligtvis inte vår e-post eller våra övriga kommunikationer. Om ni har önskemål om att vi ska vidta särskilda säkerhetsåtgärder avseende er kommunikation kräver det särskild överenskommelse. Klienten bör alltid följa upp brådskande e-post med telefonsamtal.

Sekretess

12. FastighetsRätt åtar sig tystnadsplikt avseende den information ni lämnar till oss. Detta gäller inte i de fall vi enligt lag, förordning eller föreskrift föreskrivs att uppgiften ska lämnas ut. Om FastighetsRätt anlitar underkonsulter eller andra rådgivare eller fackmän förbehåller vi oss rätten att lämna nödvändigt material och information till våra samarbetspartners.  

Åtgärder enligt penningtvättslagstiftningen

13. Enligt lag har vi en skyldighet att kontrollera våra klienters identitet och ägarförhållanden samt viss annan information om ärendet. Vi kommer därför att behöva be om identitetshandlingar avseende både fysiska och juridiska personer som vi har kontakt med. Sådan information kommer att bevaras av oss för eventuella framtida behov.

14. Om vi misstänker penningtvätt eller finansiering av terrorism är vi skyldiga att anmäla detta till relevanta myndigheter.

Arvode

15. Frågor rörande arvoden avtalas med Klient för det enskilda uppdraget. Alla arvodesbelopp anges exklusive mervärdesskatt. Våra arvoden beror på ett antal faktorer såsom nedlagd tid, erfarenhet hos den som utför uppdraget, förväntade resultat, eventuella risker, resurser som har lagts ned på uppdraget, tidspress och uppnått resultat.  

16. Förutom arvoden kan vi också komma att debitera er för utgifter och ersättning för tidsspillan (exempelvis restid) som vi har haft i samband med uppdragets utförande. Vi betalar normalt utgifter för Klientens räkning men kan vid större utgifter behöva inhämta förskott. 

17. FastighetsRätt äger rätt att begära förskott innan utfört arbete.

18. FastighetsRätt har rätt att justera lämnade kostnadsuppskattningar om det finns sakliga skäl till detta.

19. I regel fakturerar FastighetsRätt sina klienter månadsvis. Om annat inte avtalats förfaller våra fakturor till betalning 20 dagar efter fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras i enlighet med räntelagen (1975:635).

 Rättsskydd

20. Det åligger er att upplysa oss om förekomsten av rättsskyddsförsäkring samt meddela oss om ni önskar ta den i anspråk.

21. Oavsett försäkringsvillkorens lydelse måste ni betala för vårt arbete och våra utlägg m.m. i enlighet med dessa allmänna villkor, eftersom ersättningen under rättsskyddsförsäkringen är ett mellanhavande mellan försäkringsbolaget och er.

Immateriella rättigheter

20. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter knutna till de arbetsresultat vi genererar i ett uppdrag tillhör FastighetsRätt, men Klienten erhåller en icke-exklusiv nyttjanderätt att använda resultaten för de ändamål för vilka de tagits fram. Arbetsresultat får inte offentliggöras utan särskilt tillstånd från FastighetsRätt.

Uppdragets upphörande

 21. Klienten kan när som helst avsluta samarbetet med FastighetsRätt genom att skriftligen begära att vi frånträder uppdraget. Klienten måste emellertid erlägga betalning för de tjänster vi utfört och för de kostnader vi haft före det att uppdraget upphörde. 

22. FastighetsRätt får omedelbart frånträda uppdraget

- om skyldighet enligt lag föreligger att frånträda
- om ni inte fullgör era åtaganden, exempelvis avseende betalning av faktura
- om jävsituation upptäcks eller uppkommer under uppdraget
- om ni hamnar på obestånd
- om varaktiga meningsskiljaktigheter uppstår mellan oss
- om ni agerar på ett sådant sätt att vi inte kan tillvarata våra intressen
- om ni inte låter er avhöras trots uppmaning från oss.

Ansvarsbegränsning

25. FastighetsRätt ansvarar för skada som Klienten lidit till följd av fel eller försummelse upp till maximalt två miljoner kronor per ärende.  Begränsningen gäller inte för det fall FastighetsRätt genom har agerat med uppsåt eller grov vårdslöshet. Prisavdrag eller andra påföljder kan inte utgå i tillägg till skadestånd. Vi kan heller inte acceptera en skyldighet att utge viten. FastighetsRätt ansvar för skada ska alltid minskas med det belopp som Klienten kan erhålla enligt försäkring, avtal eller skadelöshetsförbindelse.

26. Andra rådgivare och fackmän ska anses vara oberoende av FastighetsRätt (oavsett om FastighetsRätt anlitat dem eller om Klienten kontrakterat dem direkt). FastighetsRätt ansvarar således inte för andra rådgivare och fackmän, varken för valet av dem eller för att vi rekommenderat dem eller för de råd och andra tjänster de tillhandahåller. Detta gäller oavsett om de rapporterar till FastighetsRätt eller till Klienten. 

27. FastighetsRätt kan inte hållas ansvariga för skada som Klienten förorsakas direkt eller indirekt till följd av de skyldigheter som FastighetsRätt uppfattat åligger oss enligt lag.

28. FastighetsRätt ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför FastighetsRätt:s kontroll som vi skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. 

29. Annan part än Klienten har endast rätt att förlita sig på det arbetsresultat eller den rådgivning vi tillhandahåller om FastighetsRätt medgett detta skriftligen. Utan sådant medgivande tar inte FastighetsRätt något som helst ansvar för eventuell skada som annan än Klienten lider, om inte annat följer av tvingande regler.

Personuppgifter

30. FastighetsRätt kan komma att behandla personuppgifter som lämnas eller inhämtas i samband med uppdrag eller som annars behandlas vid förberedelse eller administration av ett uppdrag. Vi kan även i övrigt komplettera personuppgifterna med information eller personuppgifter från privata och offentliga register.

Information om FastighetsRätt behandling av personuppgifter, de rättigheter som registrerade har samt våra kontaktuppgifter framgår av den integritetspolicy som ni kan ta del av på vår webbplats under www.fastighetsratt.se

Som Klient har ni ett ansvar att informera era anställda eller andra personer ni ansvarar för att FastighetsRätt kan komma att behandla personuppgifter om sådan person (och att de vid var tid kan ta del av vår integritetspolicy som framgår av länken ovan). 

Klagomål, reklamation och krav

31. FastighetsRätt är väldigt måna om att ni som Klient ska vara nöjd med våra tjänster och om ni av något skäl är missnöjd eller har klagomål ska ni underrätta FastighetsRätt. 

32. Krav som har samband med rådgivning som lämnats av FastighetsRätt ska framställas så snart som ni har blivit medvetna om de omständigheter på vilka kravet grundas. Krav får inte framställas senare än tolv månader efter (i) den dag då den sista fakturan utställdes för det uppdrag som kravet avser eller (ii) den dag då de aktuella omständigheterna var kända för Klienten. 

33. Om Klientens krav mot FastighetsRätt baseras på tredje mans, skattemyndighets eller annan myndighets krav mot Klienten ska vi ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för Klientens räkning under förutsättning att FastighetsRätt håller Klienten skadelös. Om ni reglerar, träffar förlikning eller i övrigt vidtar någon åtgärd avseende sådant krav, och det sker utan FastighetsRätt samtycke, skall FastighetsRätt inte vara ansvariga i någon del för sådant krav.   

34. Konsumenttvistnämnden

Klienter som är konsumenter och som vill göra gällande krav mot oss i anledning av advokattjänst som vi har utfört kan vända sig till Konsumenttvistnämnden hos Sveriges advokatsamfund för att få sin sak prövad. Mer information finns på Advokatsamfundets hemsida.

Ändringar

34. Dessa allmänna villkor kan komma att ändras från tid till annan.

Den senaste versionen av villkoren finns alltid på vår webbplats, www.fastghetsratt.se. Villkoren gäller endast för de uppdrag som påbörjats efter det att den ändrade versionen lagts ut på vår webbplats.

Tillämplig lag och jurisdiktion

35. Svensk materiell rätt ska tillämpas på dessa villkor och alla frågeställningar som rör uppdrag som FastighetsRätt utför åt Klienten.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.